Novo u ponudi: OZIMI STOČNI JEČAM PASO


Poštovani kupci,

obaveštavamo vas da u ponudi imamo šestoredi ozimi stočni ječam Paso. Sorta dobro reaguje na različite uslove proizvodnje, a u uslovima intenzivne agrotehnike daje rekordne prinose. Poseduje visok potencijal prinosa, veoma dobro se bokori, tolerantan je na plamenjaču i rđu, otporan na virus mozaika i ima nešto kraće stablo, tolerantno na poleganje.

ozimi

1. ĐUBRENJE
Bilo bi poželjno da se pre đubrenja obavi analiza zemljišta radi utvrđivanja postojeće količine hranljivih elementa. Potrebe ozimog stočnog ječma za osnovnim hranljivim elementima za 1 tonu zrna: 22 – 30 kg azota (N) 11 – 12 kg fosofora (P₂O₅) i 22 – 29 kg kalijuma (K₂O)
Odnos: N : P : K = 2 : 1 : 1,8
Ječam troši hraniva tokom čitave vegetacije, ali od faze nicanja do kraja bokorenja troši 1/2 P₂O₅ i 2/3 K₂O, a tek ubokorenju počinje intenzivnije da troši N.Osnovnim đubrenjem se unose ukupne količine P₂O₅ i K₂O, a tek u bokorenju počinje intenzivnije da troši N. Osnovnim đubrenjem se unose ukupne količine P₂O₅ i K₂O i oko 30% azota (ostalih 70% prolećnoj prihrani).

2. OSNOVNA OBRADA
Oranje ili tanjiranje ili priprema savremenim kombinovanim mašinama, ali ne pliće od 20 cm.

3. SETVA
Optimalni setveni rok je 1.-10. oktobra. Setvena norma se kreće od 350 do 400 klijavih zrna /m² u uslovima dobre predsetvene pripreme i optimalnog roka setve. U slučaju lošije pripreme i kašnjenja, količina semena bi trebala da se poveća. Nakon setve preporučljivo je da se zasejana parcela povalja nazubljenim (kembridž) valjkom.

4. PRIHRANA
Treba da se obavi iz dva puta,a na osnovu analize zemljišta (n-min) metoda.U prvom navratu uneti 60-70% preostalog N i to vrlo rano u proleće odmah po kretanju vegetacije u fazi bokorenja (tokom februara).Preostalih 30-40% N i to do formiranja 1. kolenca (vremenski kraj februara – početak marta). Nakon faze 1. kolenceta ječam se ne prihranjuje.

5. ZAŠTITA
S jeseni u vremenskim uslovima pogodnim za razvoj insekata, treba da se obrati pažnja na prisustvo lisnih vaši jer su one prenosilac virusa žute patuljavosti ječma. U slučaju da se na 50% biljaka pojave lisne vaši, treba da se obavi insekticidni tretman.
Suzbijanje glodara - rodenticid mamci u toku jeseni i zime.
Herbicidni + fungicidni (obavezno) tretman u proleće kad krene vegetacija. Obratiti pažnju na pojavu leme! Insekticidni tretman se preporučuje kada se na zastavičaru nalazi u proseku 1-1,5 larva i kad je barem 10-15% larvi izašlo iz jaja.
Fungisidni tretman u fazi zastavičara i početkom klasanja ječma.

36441 LG-semenski ječam- Paso 25/1-YUNTA QUATTRO
31910 LG-Semenski Ječam-Paso 25/1-RAXIL STAR