16.08.2023

Bacillomix Semennops - Pogon za seme i sadni materijal
BACILLOMIX SEMENNOPS je mikrobiološki preparat koji se primenjuje za inokulaciju semena pre setve i sadnog materijala pre sadnje. Inokulacija semena se vrši sa 100 ml preparata za hektarsku dozu semena, a inokulacija sadnog materijala se vrši potapanjem u 3% rastvor pre sadnje.
 

Benefiti
_____________

  • Tri puta veća klijavost u odnosu na netretirano seme!
  • Mobilizacija FOSFORA.
  • Mobilizacija KALIJUMA.
  • Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.
  • Povećava broj klijanaca čime smanjuje gubitke u sklopu (biološka zaštita od patogena klice, naročito u lošim vremenskim uslovima).
  • Obezbeđuje dodatnu energiju semenu da preživi nepovoljne uslove u zemljištu.
  • Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima u početnim fenološkim fazama.

Grafikon 1:

Uticaj primene mikrobiološkog preparata BACILLOMIX SEMENNOPS na klijavost semena pšenice, kukuruza, soje, suncokreta i lucerke


BACILLOMIX SEMENNOPSje polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost.Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.
 

Mehanizmi delovanja
_____________

Mikroorganizmi stimulatori biljnog rasta (PGP) poboljšavaju snabdevanje biljke hranljivim elementima, pomažu joj u borbi protiv patogena i povećavaju njenu vitalnost i otpornost na stres. PGP mikroorganizmi utiču na rast biljke direktnim i indirektnim mehanizmima.
 
Direktni mehanizmi podrazumevaju učešće mikroorganizama u ciklusima hranljivih elemenata (zahvaljujući čemu se biljke lakše snabdevaju različitim makro i mikroelementima, a pre svega lako dostupnim azotom, fosforom, kalijumom i sumporom), produkciju i stimulaciju sinteze biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina i abscisinske kiseline), produkciju siderofora (kojima se biljka lakše snabdeva gvožđem i brani od patogena), kao i smanjenje nivoa biljnog etilena.
 
Indirektnimehanizmi podrazumevaju kompeticiju sa štetnim mikroorganizmima za mesto u određenoj ekološkoj niši, produkciju antibiotika kojima se biljka brani od patogena, produkciju siderofora i cijanida, kao i sintezu enzima koji katalizuju lizu ćelijskog zida fitopatogenih gljiva.
 
Direktni i indirektni mehanizmi imaju pozitivno delovanje na klijavost semena, porast mlade biljke, razvoj korena i nadzemnog dela biljke, povećanje biomase biljke, povećanje težine i kvaliteta semena, kao i samog prinosa, štite biljku od patogena i abiotičkog stresa.
 

BACILLOMIX SEMENNOPS
se upotrebljava u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji, nema karencu i može se mešati sa svim sredstvima za zaštitu i ishranu bilja!