Politika SavacoopU Novom Sadu, 20.9.2023.

U skladu sa tri decenije podrške poljoprivrednoj proizvodnji Savacoop implementira, održava, i unapređuje svoj sistem kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zahtevima ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018 u okviru operativnog sistema, podržavajući standarde društvene odgovornosti. Naročito, naša je politika da kontinualno obezbeđujemo kvalitet, zaštitu zdravlja, bezbednost i zaštitu životne sredine kroz sve aktivnosti, proizvode i usluge, unutar i van naših objekata kroz procenu i eliminaciju opasnosti, smanjenje profesionalnih rizika i negativnog uticaja na životnu sredinu. Ovo se posebno odnosi na profesionalne rizike, potrošnju resursa, generisanje otpada i eksternih uticaja na životnu sredinu identifikovanih kao značajnih. Takođe, cilj kompanije Savacoop je da se poveća svest u lancu nabavke smanjenjem indirektnih uticaja na životnu sredinu. 

 

Vizija 

Negujući partnerske odnose i brigu o kupcima, postajemo sinonim za kompaniju koja konstantno unapređuje svoje poslovanje, kreira i predviđa navike i trendove i stvara novu vrednost za kupca.

 

 

Misija 

Svojom ponudom porizvoda i usluga, uz stručnu podršku zaposlenih, stvaramo najbolje uslove za potrošača.

 

 

Strategija 

Kontinualnim unapređenjem kvaliteta rada kroz razvoj zaposlenih, raditi na zadovoljstvu klijenata, na produktivnosti u radu, a samim tim i na razvoju kompanije.,

Principi 

Održavanje sistema kvaliteta, bezbednosti i zdravlja na radu u Savacoop-u postižemo poštujući sledeće principe: 

 

  • Poštovati zakone i propise u zemaljama u kojima posluje i biti u skladu sa drugim zahtevima na koje se Savacoop obavezao ili je potpisnik, a koji su primenjivi u okviru profesionalnih rizika i svih aspekata životne sredine. 
  • Konstantno preispitivanje i razumevanje potreba, ispunjenje i premašivanje očekivanja svih partnera i zaposlenih.
  • Usmerenost ka realizaciji ciljeva, kontinualno održavanje usmerenosti kroz redovna preispitivanja 
  • Razviti praksu da bi se sprečila pojava incidenata, bolesti i zagađenja. 
  • Omogućiti da politika bude dostupna svim našim zaposlenima, kao i drugim pojedincima koji učestvuju u bilo kojim aktivnostima u ime Savacoop-a ili rade pod našom kontrolom sa namerom povećanja svesti o njihovim pojedinačnim obavezama u okviru ove Politike. Politika će takođe biti dostupna i svim drugim zainteresovanim stranama na njihov zahtev. 
  • Sarađivati sa dobavljačima, kupcima, lokalnim zajednicama, uključujući nadležne državne institucije, u prevenciji profesionalnih rizika i usvajanju dobre prakse u oblasti zaštite životne sredine. 
  • Raditi kontinuirano na poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu kao i zaštiti životne sredine. Uspostavljajući godišnje ciljeve i zadatke uz saglasnost, praćenje i periodično preispitivanje od strane rukovodstva kompanije Savacoop, i nastaviti da integriše dobre prakse iz bezbednosti i zdravlja na radu kao i zaštite životne sredine. 
  • Obezbediti konsultaciju i učešće zaposlenih, i predstavnika zaposlenih, tamo gde oni postoje. 

 

Verujemo da je odgovornost rukovodstva da implementira mere kako bi se stvorilo bezbedno, zdravo radno okruženje bez povreda i profesionalnih oboljenja. Svaki zaposleni ima važnu ulogu u osiguravanju svoje i bezbednosti svojih kolega. Svesni smo da je kroz obuke i znanja stečenih u praksi takođe moguće da se utiče na poboljšanje života naših zaposlenih, njihovih porodica i okoline. 

Upravljanje rizicima i prilikama 

Identifikovanje, evaluacija i kontinualni rad na lociranju rizika kroz metodologije najbolje prakse i međunarodnih standarda. Opredeljenost i odgovornosti vlasnika procesa ka upravljanju rizicima na sistemski način omogućava pravovremene informacije na osnovu kojih menadžement može da donosi odluke zasnovane na činjenicama i mogu da utiču na smanjenje rizika. Rizike tretiramo u cilju smanjenje negativnog uticaja na poslovanje, imidž i zainteresovane strane kompanije. 

 

Bezbednost i zaštita na radu 

Kompanija Savacoop d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu Savacoop) je posvećena zaštiti zdravlja svih zaposlenih i svih ljudi koji kao posetioci dođu u Savacoop. Verujemo da se svaki incident na radnom mestu može sprečiti i nema kompromisa kada je u pitanju bezbednost svakog pojedinca u svemu što radimo, zato uključujemo svakog pojedinca u kreiranje programa i sprovođenja mera zaštite zdravlja i bezbednosti na radnom mestu. 

 

Zaštita životne sredine 

Sistem zaštite životne sredine u Savacoop obuhvata analizu i upravljanje globalnim profesionalnim rizicima i aspektima životne sredine koji rezultuju iz naših aktivnosti, iz naših proizvoda i usluga, i eksterne uticaje na životnu sredinu uključujući distribuciju proizvoda, kao i pružanju ostalih usluga vezanih za delatnosti kojima se bavi kompanija Savacoop. 

Svaki zaposleni orijentisan je na racionalno koriščenje prirodnih resursa i efektivno upravljanje otpadom, i sve odluke vezane za nove tehnologije uvek su usmerene ka izabranim tehnologijama, materijalima i opremi koje smanjuju štetne uticaje na  životnu sredinu. 

 

Bezbednost hrane 

Savacoop poštuje principe dobre higijenske prakse i prinicipe HACCP-a u svim operacijama koji mogu uticaiti na hranu koju distribuiramo, kako bismo izbegli identifikovane rizike po bezbednost hrane. 

 

Društveno odgovorno poslovanje 

Savacoop opredeljen da učestvuje u finanasiranju, osmišljavanju različitih projekata kako bi na taj način održao korak sa trendovima koji nose napredak, modernizaciju tehnologije u okruženju u kom živimo i radimo. 

 

Preispitivanje  

Preispitivanje politike sprovodi se dinamikom koja obezbeđuje ažurnost i aktuelnost iste. 

Sistem kvaliteta, zaštite i bezbednosti svakog zaposlenog, zaštiti životne sredine, predstavljaju naše suštinske vrednosti.  Kroz sve aspekte i procese delovanja, kompanija Savacoop je posvećena kvalitetu sistema i procesa, bezbednosti i zdravlju naših zaposlenih, zaštiti prirodnih resursa kao i zaštiti životne sredine u kojoj živimo i poslujemo. 

 

 

 

Generalni Direktor Sava Đurica