11.07.2023

Razgradnjom žetvenih ostataka do kvalitetnijeg zemljišta
Žetva ječma i pšenice je otežana nestabilnim vremenskim uslovima. Poleglih zasada ima na velikim površinama. Zadržavanje vlage na ovim kulturama ostavlja infektivni potencijal u zemljištu i smanjuje kvalitet prinosa.


Šta raditi nakon žetve?
_____________

 
RAZOR B je inovativna formulacija koja sadrži mikroorganizme mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja. Bakterije iz preparata sintetišu i razlažu humus, osiguravaju kruženje hranljivih elemenata, kontrolišu fitoparazite i poboljšavaju fizičko-hemijske osobine zemljišta. Koristi se u količini od 1-1,5 l/ha prskanjem po žetvenim ostacima, samostalno ili zajedno sa totalnim herbicidom.

Nakon unošenja u zemljište nekom od agrotehničkih operacija (ako je u tretmanu bio sa totalnim herbicidom, treba sačekati da on deluje na korov 10-14 dana), bakterije iz preparata će započeti proces razlaganja žetvenih ostataka i stvaranje humusa.

Humus stvaraju mikroorganizmi humifikatori i u njegov sastav ulaze i živi i mrtvi mikroorganizmi. Ne postoji hemijska formula humusa i u njegov sastav uvek ulazi određena masa mikroorganizama. Humus zadržava vlagu u zemljištu, povezuje ga i pozitivno utiče na njegovo disanje.
 
Upotrebom RAZOR B mikrobiološkog preparata postiže se:
1. Razgradnja žetvenih ostataka.
2. Sinteza humusa.
3. Lakša obrada zemljišta.
4. Oslobađanje velike količine mineralnih materija iz žetvenih ostataka.
5. Biološka kontrola fitopatogenih mikroorganizama u zemljištu.
6. Povećava vodni kapacitet i povoljno utiče na strukturu zemljišta (korenov sistem narednog useva “bolje drži vlagu”, a jesenje oranje je lakše jer je zemljište rastresitije)
 
RAZOR B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost. Bakterijski sojevi koji ulaze u sastav preparata su mineralizatori humusa, polisaharida, proteina, ugljovodonika i drugih organskih materija.

RAZOR B je 100% je prirodan proizvod i dozvoljen je za upotrebu kako u konvencionalnoj tako i u organskoj proizvodnji.

Paljenje žetvenih ostataka uništava sve mikroorganizme u zemljištu, što se negativno odražava na rezervu hranljivih materija, potom na biljnu proizvodnju a na kraju lanca ishrane i na samog čoveka.

VAŽNO: NE PALITE ŽETVENE OSTATKE JER TIME NARUŠAVATE PRIRODNU RAVNOTEŽU!
 
Nataša Došen, master inženjer poljoprivrede, PhD