18.05.2023

Viva – nova energija za voće i povrće
Šta je Viva?
_____________


Viva je biostimulator koji u isto vreme:

 • Stimuliše porast;
 • Uspostavlja optimalan odnos između vegetativne mase i plodonošenja;
 • Poboljšava kvalitet zemljišta u zoni korena;
 • Hrani korisne mikroorganizme.

Rizosfera je deo zemljišnog ekosistema gde koren biljaka, zemljište i zemljišni živi svet utiču jedni na druge. Tipovi zemljišta razlikuju se po fizičkim i hemijskim osobinama, elektroprovodljivosti, nivou kiselosti (pH vrednosti), redoks potencijalu. 

Mikrobiološka aktivnost u rizosferi je ključna za bolji razvoj korenovog sistema, strukturu i kvalitet zemljišta. Iscrpljenost zemljišta ili „umor“ se javlja kada dođe do disbalansa između zemljišta i sistema gajenja. Monokultura ili nedovoljno dobra smena useva najčešće dovode do ovakve pojave. Tada se javljaju gubici u kvalitetu i kvantitetu.

Do smanjenja prinosa i pada kvaliteta plodova dolazi zbog:
 • Promene zemljišne strukture;
 • Smanjenja mikrobiološke aktivnosti;
 • Iscrpljivanja hraniva.


Viva oživljava zemljište i balansira plodonošenje
_____________


Viva je proizvod specijalno formulisan za balansiran razvoj biljaka kao i oplemenjivanje zemljišta u najvažnijem delu – rizosferi.

Viva je izuzetno efikasna i kod zemljišta sa nepovoljnim uslovima za razvoj biljaka (kompaktna zemljišta, nizak sadržaj organske materije, slaba mikrobiološka aktivnost). Tehnologija GEA930 primenjena u proizvodu pruža prečišćene huminske kiseline iz humina (humini su nerastvorljivi i biljke ih ne koriste). Viva je bogata vitaminima, polisaharidima, amino kiselinama i proteinima iz biljnih ekstrakta.

Polisaharidiiz proizvoda Viva, doprinose (hrane) korisne mikroorganizme u zoni korena. Prečišćene huminske kiseline poboljšavaju strukturu zemljišta. Zajedno, stvaraju idealne uslove u rizosferi za rast i razvoj biljaka uz poboljšanu prisutnost hraniva.

Viva prečišćene huminske kiseline favorizuju zadržavanje i apsorpciju hraniva. Vitamini, konkretno  Vitamin PP, B9 i B6, stimulišu metabolizam biljaka i promovišu balansirani razvoj.

Aminokiseline i proteini su zaduženi za strukturne, metaboličke (enzimska aktivnost) i transportne funkcije. Povećavaju produktivnost, kvalitet plodova i prinos.

Mineralizacija prečišćenih huminskih kiselina u Vivi omogućuje postepeno oslobađanje hraniva koja odmah postaju pritupačna biljkama.

Zašto odabrati Vivu?
_____________


 • Balansiran razvoj useva;
 • VIVA poboljšava aktivnost rizosfere;
 • Lako za upotrebu putem zalivnog sistema ili potapanjem;
 • Pogodno za sve useve i tipove zemljišta;
 • Poboljšava cvetanje i obrazovanje ploda, povećava prinos.