Agromanija - Uslovi korišćenjaUSLOVI KORIŠĆENJA
 
Važe od 01.08.2023.
 
Poštovani korisniče, molimo Vas da na početku pažljivo pročitate sledeće uslove:
 
Nakon što ste iste pročitali i razumeli molim Vas da pritisnete PRIHVATAM USLOVE KORIŠĆENJA/OPŠTI USLOVI POSLOVANJA, nakon toga svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da ste saglasni sa njima u celosti.
 
Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Savacoop d.o.o i Kupca, koji naruči robu putem internet sajta agromanija.rs.
 
NAPOMENA:

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu, jesu autorsko pravo ili vlasništvo Savacoop d.o.o ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje internet sajta, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole Savacoop d.o.o je strogo zabranjeno. Savacoop d.o.o štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.
 
Tekst koji čitate zajedno sa našom POLITIKOM PRIVATNOSTI, DOKUMENTOM ODUSTANAK OD KUPOVINE I PRAVILNIK O REKLAMACIJI  imaju dejstvo Ugovora koji se primenjuje i na Vas. Ovi dokumenti su pravno obavezujući a sačinjeni su tako da Vas bliže upoznaju o Vašim pravima i obavezama. SAVACOOP DOO NOVI SAD zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja/Opšti uslovi poslovanja. U slučaju izmene, kupci su vezani uslovima koji su važili u trenutku kupovine.
 
Web stranicom agromanija.rs  upravlja SAVACOOP DOO NOVI SAD, Teodora Mandića 9, 21000 Novi Sad, Matični broj: 08320560, Poreski identifikacioni broj (PIB): 100462829,  tekući račun:160-2000-90, telefon:021443217, šifra delatnosi:4675.
 
USLOVI POSLOVANJA

Opšti uslovi poslovanja
 
Agromanija.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, zakonom o zaštiti potrošača i svim ostalim važećim zakonima i drugim materijalnim propisima u  Republici Srbiji. 
 
Za kontakt putem e-pošte: info@agromanija.rs, radnim danima 07.30-15.30 i subotom 07.30-13.00
Za kontakt putem telefona: radnim danima 7.30 – 15.30h
Telefon : 069/443-2170
 
Promena (ažuriranje) podataka na sajtu
Prodavnica zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave da promeni podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci Prodavnice nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća, osim u  slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.
 
ZAŠTITA PRIVATNOSTI
 
U ime Internet prodavnice agromanija.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Zaštitu privatnosti vršimo u skladu sa našom POLITIKOM PRIVATNOSTI
Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima / kupcima se strogo čuvaju
i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi zaposleni koji rade za sajt agromanija.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Dajemo kupcima mogućnost izbora da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti putem e-mail adrese: info@agromanija.rs
 
SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA
 
Prihvatanjem uslova korišćenja naši kupci/ potrošači daju svoju bezuslovnu i izričitu  saglasnost da im možemo upućivati sve vrste komercijalnih poruke putem sms-a i maila i drugih komunikacionih sredstava. Kupac/ potrošač ima pravo da ovu saglasnost povuče/ opozove. Vidi detaljnije u POLITIKA PRIVATNOSTI.
 
Sve komercijalne poruke koje Vam upućujemo su saglasne sa obavezujućim  zakonskim normama.  Našu poruku ćete moći jasno identifikovati kao komercijalnu.
Pošiljalac će biti jasno naznačen.
Poruka može sadržati   promotivni poziv uključujući popuste i poklone, o čemu ćete jasno i nedvosmisleno biti upoznati na našem sajtu.
 
PORUDŽBINA/POTVRDA PORUDŽBINE
ZAKLJUČENJE ELEKTRONSKOG UGOVORA O PRODAJI  NA DALJINU
 
Ugovor o prodaji robe se zaključuje  elektronskim putem bez troškova zaključenja.
Ugovorne odredbe ugovora čine opšti uslovi korišćenja, dokument politika privatnosti kao i dokument odustanak od kupovine i  Pravilnik o reklamaciji a koji su dokumenti sastavni deo opštih uslova korišćenja i vidno istaknuti na našem sajtu. Ovim dokumentima kupac je upoznat o osnovnim obeležjima robe, ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, zatim postojanju zakonske odgovornosti  Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, načinu izjavljivanja reklamacije i drugo. Sve navedeno čini sastavni deo našeg Ugovora o prodaji robe na daljinu.
 
Nakon prijema Vaše porudžbenice, elektronskim putem ćemo Vam uputiti potvrdu o prijemu porudžbenice. Momenat prijema potvrde o  porudžbini smatraće se vremenom zaključenja ugovora. Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku. Prilikom isporuke robe uz istu će biti dostavljen račun na kome će biti istaknut rok isporuke u skladu sa članom 46. stav 4 Zakona o zaštiti potrošača, i obrazac za odustanak od zaključenja ugovora na daljinu.
 
Savetujemo da prilikom svake kupovine ovaj dokument zajedno sa dokumentom politika privatnosti i dokumentom obrazac za odustanak od reklamacije skladištite kako bi iste mogli ponovo koristiti i reprodukovati.
 
 
ZLOUPOTREBE
 
Za bilo kakvu zloupotrebu, ili pokušaj zloupotrebe prilikom korišćenja Prodavnice, njenih sadržaja i pokušaja lažnih porudžbina, Prodavnica će preuzeti odgovarajuće zakonske mere.
Prodavnica neće odgovarati na poruke uvredljivog sadržaja koje budu upućene Prodavnici, ili bilo kome zaposlenom u njoj. Prodavnica može blokirati pristup sajtu korisnicima čije su IP adrese korišćene za slanje uvredljivh poruka.
agromanija.rs će ukloniti podatke koji se mogu okarakterisati kao nedopuštenim podatkom ili nedopuštenim delovanjem. Ovo će učiniti bez odlaganja na sopstveni zahtev ili zahtev zainteresovanog lica ili nadležnog državnog organa
 
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
 
Prodavnica se u okviru svojih mogućnosti trudi da obezbedi ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njenoj internet stranici.
Ipak, može doći do greške u vezi sa samim proizvodom, dostupnošću proizvoda, informacijom o načinima i rokovima dostave ili cenom, kao i do toga da Prodavnica ne uspe da ispravi neki od ovih podataka, ili da to uradi u trenutku porudžbine kupca. U ovakvim slučajevima, Prodavnica je u obavezi da obavesti Korisnika o promeni i da mu omogući odustajanje od porudžbine ili zamenu poručenog proizvoda.
Zadržavamo pravo na promenu uslova poslovanja u bilo kom trenutku i na bilo koji način, iz bilo kog razloga i bez prethodne najave.
Kompanija ne snosi odgovornost za povremene neaktivnosti web lokacije, bilo kakve netačnosti podataka i bilo kakvu štetu nastalu upotrebom netačnih ili nepotpunih informacija.

Opisi proizvoda
Opisi proizvoda i preporuke za korišćenje su preuzeti od proizvođača, a prevedeni su u cilju pomoći korisnicima prilikom rukovanja ovim proizvodima. Usled greške u prevodu ili drugih razloga, može doći do pogrešne interpretacije ovih preporuka, pa ih ne treba shvatati bukvalno. Prodavnica neće biti odgovorna ukoliko se ove preporuke shvate bukvalno, pogrešno, ili to izazove bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu.
Iako se Prodavnica trudi da u opisima ponudi verne slike proizvoda, sve fotografije su snimljene kao simbolički prikaz proizvoda i one ne daju svojstva proizvoda.
agromanija.rs  Vas u skladu sa zakonom obaveštava  o  osnovnim obeležjima robe ili usluge;
Način plaćanja:  Plaćanje pouzećem i plaćanje puzećem.
 
ŽALBE I SPOROVI
 
Prodavnica poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača.
O vašim pravima na na odustanak  i reklamaciju bliže smo Vas poučili u opštim aktima istaknutim na našem sajtu.
O Vašim pravima vezano za zaštitu podataka o ličnosti bliže smo Vas poučili u dokumentu POLITIKA PRIVATNOSTI
Prodavnica se u okviru svojih mogućnosti trudi da ispuni svoju dužnost i da uspostavi efikasan sistem prihvatanja žalbi, pa je u skladu sa tim omogućila da je Korisnik kontaktira telefonom, forme za žalbe na sajtu ili putem e-poštena adresu info@agromanija.rs.
Prodavnica će uvek učiniti sve što je u njenoj moći da svi eventualni sporovi budu rešeni mirnim putem a u slučaju spora ugovaramo nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.
 
Za ostale uslove, koji nisu navedeni u Opštim uslovima poslovanja, primenjuju se odredbe po relevantnom važećem zakonodavstvu.