20.02.2024

Izazovi ozimih useva: trenutno stanje i rezultati iz prošle sezone
Pšenica
_____________


Pšenica se trenutno nalazi u fazi bokorenja. Vremenski uslovi pogoduju razvoju i širenju prouzrokavača bolesti, od kojih su prisutne: Siva pegavost lista (Septoria tritici), Pepelnica (Erysiphae gramminis), Lisne rđe (Puccinia spp). Velike štete u usevu su prouzrokovali poljski glodari na samom početku vegetacije.
 
Čim vremenski uslovi dozvole preporuka je da se uradi prvi fungicidni tretman protiv bolesti lista. Obzirom na prisutne simptome bolesti i povoljne vremenske uslove za njihovo širenje, ove godine se očekuje fungicidni tretman pre herbicidnog.
 
Ovo je ključni momenat za upotrebu mikrobiološkog preparata GRAMINO B na bazi bakterija iz roda Bacillus sp. Zato što ovaj preparat deluje i na nižim temperaturama, biljka ga usvaja, te bakterije iz preparata svojim metabolitima deluju na povećanje sistemske otpornosti gajene biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije.
 
Gramino B je odličan partner sintetičkom fungicidu jer produžava njegovo delovanje i ne može se sprati kišom usled usvajanja od strane biljke. Upotrebom GRAMINO B mikrobiološkog preparata, u količini od 0,5-0,8 l/ha, zajedno sa pesticidima povećaće njihovu efikasnost na više načina, a proizvođaču obezbediti sa manje ulaganja veći prinos:

1. Biološki okvašivač (nema potrebe za dodavanjem hemijskog).
2. Biofungicidnim delovanjem zbunjuje patogene i sprečava pojavu rezistencije, produžava zaštitu od patogena jer bakterije kroz biljne pore ulaze u biljku i nastavljaju sa svojim životnim aktivnostima štiteći biljku do kraja vegetacije.
3. Ne može ga kiša sprati (ulazi u biljku kroz pore i transportuje se provodnim sudovima).
4. Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.
5. Produžiće vegetaciju i nalivanje zrna.
6. Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima.
7. Povećava prinos i kvalitet zrna (proteinski sastav).Prošlogodišnji ogledi na pšenici
_____________


Poljoprivredni proizvođač Etelka Prćić, Agrostok, iz Subotice je prošle godine primenila punu Bacillomix tehnologiju u svom usevu pšenice i postigla vrhunske rezultate.

Pre setve je urađen tretman za razlaganje žetvenih ostataka i oplemenjivanje zemljišta mikrobiološkim preparatom RAZOR B u količini od 1l/ha. Potom je seme tretirano mikrobiološkim preparataom BACILLOMIX SEMENNOPS u količini od 100ml na hektarsku normu. Folijarno je urađen GRAMINO B u količini od 0,75 l/ha.

Poljoprivredni proizvođač Vladan Hodoba iz Sremske Mitrovice
je dva puta folijarno tretirao zajedno sa pesticidima svoj usev pšenice, mikrobiološkim preparatom GRAMINO B.

Prvi tretman je rađen u fazi lista zastavičara sa herbicidom u količini od 0,55 l/ha, a drugi u fazi cvetanja pšenice zajedno sa fungicidom u količini od 0,6 l/ha.
Poljoprivredni proizvođač Jan Havran iz Stare Pazove je samo jedan put folijarno tretirao svoj usev pšenice na početku cvetanja zajedno sa fungicidom u količini od 0,8 l/ha mikrobiološkog preparata GRAMINO B i ostvario povećanje prinosa u odnosu na kontrolu od 7,53%.
Ječam
_____________


Ječam se trenutno nalazi u fazi bokorenja. Vremenski uslovi pogoduju razvoju i širenju prouzrokavača bolesti, od kojih su prisutne: Mrežasta pegavost lista (Pyrenophora teres) i Sočivasta pegavost lista (Rhynchosporium secalis). Velike štete u usevu su prouzrokovali poljski glodari na samom početku vegetacije.

Čim vremenski uslovi dozvole preporuka je da se uradi prvi fungicidni tretman protiv bolesti lista. Obzirom na prisutne simptome bolesti i povoljne vremenske uslove za njihovo širenje, ove godine se očekuje fungicidni tretman pre herbicidnog.
 
Ovo je ključni momenat za upotrebu mikrobiološkog preparata GRAMINO B na bazi bakterija iz roda Bacillus sp. Zato što ovaj preparat deluje i na nižim temperaturama, biljka ga usvaja, te bakterije iz preparata svojim metabolitima deluju na povećanje sistemske otpornosti gajene biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije. Odličan je partner sintetičkom fungicidu jer produžava njegovo delovanje i ne može se sprati kišom usled usvajanja od strane biljke. Upotrebom GRAMINO B mikrobiološkog preparata, u količini od 0,5-0,8 l/ha, zajedno sa pesticidima povećaće njihovu efikasnost na više načina, a proizvođaču obezbediti sa manje ulaganja veći prinos:

1. Biološki okvašivač (nema potrebe za dodavanjem hemijskog).
2. Biofungicidnim delovanjem zbunjuje patogene i sprečava pojavu rezistencije,produžava zaštitu od patogena jer  bakterije kroz biljne pore ulaze u biljku i nastavljaju sa svojim životnim aktivnostima štiteći biljku do kraja vegetacije.
3. Ne može ga kiša sprati (ulazi u biljku kroz pore i transportuje se provodnim sudovima).
4. Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.
5. Produžiće vegetaciju i nalivanje zrna.
6. Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima.
7. Povećava prinos i kvalitet zrna (proteinski sastav).

 

Prošlogodišnji ogledi na ječmu
_____________


Poljoprivredni proizvođač Tihomir Crnković iz Tavankuta
je dva puta folijarno tretirao zajedno sa pesticidima svoj usev ječma, mikrobiološkim preparatom GRAMINO B.

Prvi tretman je rađen u fazi lista zastavičara sa herbicidom u količini od 0,5 l/ha, a drugi u fazi cvetanja pšenice zajedno sa fungicidom u količini od 0,5 l/ha I ostvario povećanje prinosa od 8,66%.Uljana repica
_____________


Uljana repica se trenutno nalazi u fazi mirovanja sa 7-9 listova u rozeti. U decembru je uočeno prisustvo Suve truleži (Phoma lingam) na najstarijem lisću, koja se trenutno ne širi zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
Upotreba mikrobiološkog preparata GRAMINO B u količini od 0,6-0,8 l/ha zajedno sa pesticidima ili samostalno povećava sistemsku otpornost gajene biljke na više načina:

1. Pomaže biljci da brže prevaziđe herbicidni šok.
2. Biološki okvašivač (nema potrebe za dodavanjem hemijskog).
3. Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.
4. Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima.
5. Biofungicidnim delovanjem zbunjuje patogene i sprečava pojavu rezistencije,produžava zaštitu od patogena jer  bakterije kroz biljne pore ulaze u biljku i nastavljaju sa svojim životnim aktivnostima štiteći biljku do kraja vegetacije.
6. Povećava prinos i kvalitet zrna.
 

O preparatu Gramino B
_____________


GRAMINO B
je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost. Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla – gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

Mikroorganizmi stimulatori biljnog rasta (PGP) poboljšavaju snabdevanje biljke hranljivim elementima, pomažu joj u borbi protiv patogena i povećavaju njenu vitalnost i otpornost na stres. PGP mikroorganizmi utiču na rast biljke direktnim i indirektnim mehanizmima.

Direktni mehanizmi podrazumevaju učešće mikroorganizama u ciklusima hranljivih elemenata (zahvaljujući čemu se biljke lakše snabdevaju različitim makro i mikroelementima, a pre svega lako dostupnim azotom, fosforom, kalijumom i sumporom), produkciju i stimulaciju sinteze biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina i abscisinske kiseline), produkciju siderofora (kojima se biljka lakše snabdeva gvožđem i brani od patogena), kao i smanjenje nivoa biljnog etilena.

Indirektni mehanizmi podrazumevaju kompeticiju sa štetnim mikroorganizmima za mesto u određenoj ekološkoj niši, produkciju antibiotika kojima se biljka brani od patogena, produkciju siderofora i cijanida, kao i sintezu enzima koji katalizuju lizu ćelijskog zida fitopatogenih gljiva.

I direktni i indirektni mehanizmi imaju pozitivno delovanje na klijavost semena, porast mlade biljke, razvoj korena i nadzemnog dela biljke, povećanje biomase biljke, povećanje težine i kvaliteta semena, kao i samog prinosa, štite biljku od patogena i abiotičkog stresa.


GRAMINO B deluje na sistemsku otpornost gajene biljke, te će joj pomoći da se lakše izbori sa stresom usled upotrebe herbicida, produžiti delovanje fungicida i sprečiti pojavu rezistencije patogena na ove hemijske materije zbog različitih mehanizama delovanja, a mineralizacijom i revitalizacijom zemljišta obezbediti biljci nutrijente koji su zarobljeni u nepristupačnim oblicima.

Meša se sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, nema karencu, ne izaziva fitotoksiju  i nema nikakvo neželjeno dejstvo. 100% je prirodan proizvod i dozvoljen je za upotrebu kako u konvencionalnoj tako i u organskoj proizvodnji.

 
Autor: Nataša Došen, master inženjer poljoprivrede, PhD