18.06.2021

Kalcijum – neophodan mikroelement u ishrani jabuke

Vest napisao/la

Aleksandar Jotov
Uloga kalcijuma u proizvodnji jabuke višestruko je značajna, potvrđena je od strane nauke o ishrani bilja i široko prihvaćena u praksi.

  • Usled nedostatka kalcijuma,kod plodova jabuke dolazi do pojave fizioloških oštećenja, kao što su gorke pege (Bitter spot), staklavost plodova (Watercore) i posmeđivanje pokožice i mesa plodova (Skin and flash browning). Pored toga, kod plodova koji nemaju dovoljno kalcijuma češća je i pojava skladišnih bolesti (Gloesporium sp. gljiva koja uzrokuje gorke pege).
  • Nauka kaže da se joni kalcijuma vezuju se za pektine, obrazujući stabilne veze kao i za proteine i fosfolipide pomažući stabilizaciju ćelijskih zidova. Pored toga, kalcijum vrši inhibiciju enzima koji razlaže pektine, drugim rečima sprečava mekšanje plodova.
  • Cilj ishrane kalcijumom je postizanje visokog kvaliteta plodova, optimalne čvrstine, spremnih za čuvanje prema svim zahtevima tržišta.


Ishrana kalcijumom - preko lista ili preko korena?


Moderna proizvodnja jabuke teško je sprovodiva bez navodnjavanja, što daje i dodatne mogućnosti za ishranu putem fertigacije. Većinu hraniva biljka i najbolje usvaja na taj način, ali je sa kalcijumom je nešto drugačije.

  • Kalcijum je teško pokretan element i prilikom usvajanja preko korena dolazi do značajnih gubitaka, veliki deo ovog mikroelementa završava u granama i listovima tako da plodovi ne dobijaju dovoljnu količinu kalcijuma.
  • Folijarna ishrana daje najbolje rezultate, usvajanje je lakše i kalcijum dospeva tačno tamo gde je to potrebno. Važno je početi na vreme, već od faze kada je plod veličine lešnika, novije preporuke su čak i ranije, posebno na siromašnijim zemljištima i u uslovima suše i viših temperatura. Potreban je veći broj tretmana (6 -12) da bi se postigao cilj, a kalcijum se ugrađuje u slojeve ćelija u skladu sa porastom plodova.


U kakvom se obliku mogu naći kalcijumova đubriva?


Kalcijum-formijat (Ca(HCOO)2) se koristi kao izvor kalcijuma u ishrani bilja, ali i u prehrambenoj industriji kao konzervans. Manje je zastupljen na tržištu jer je sama sirovina za proizvodnju skuplja. Plodovi najlakše i najbrže usvajaju kalcijum-formijat, nije agresivan i ne uzrokuje fitotoksije.

Lebosol® Calcium-Forte SC sadrži kalcijum-formijat. Formulisan je u obliku koncentrovane suspenzije (SC), sa koformulantima koji omogućavaju bolje mešanje. Ne sadrži nitratni azot pa se može koristiti i do samog kraja vegetacije. Pogodan je za mešanje gotovo sa svim pesticidima izuzev kaptana (mešavina je fizički inkompatibilna, ali ne uzrokuje fitotoksiju). Novija istraživanja pokazuju da kalcijum-formijat deluje i inhibitorno na bakterije iz roda Pseudomonas (P.syringae može uzrokovati naglo sušenje stabala, posebno kod koštičavog voća) i Xanthomonas.

Najveći broj đubriva ove namene sadrži kalcijum u obliku kalcijum-nitrata (CaNO3). Može biti pogodan za prve tretmane, ali zbog sadržaja azota treba biti vrlo oprezan. Azot je direktno suprotstavljen kalcijumu jer preobilna ishrana ovim elementom uzrokuje mekšanje plodova i utiče na porast vodopija. Kod kasne primene, pred kraj vegetacije postoji i rizik od ostataka nitrata u plodovima što nije dozvoljeno.

Veliki broj proizvoda na tržištu sadrži kalcijum u obliku kalcijum-hlorida (CaCl2). Takva đubriva ne sadrže azot i pogodna su i za drugi deo vegetacije pa i sam kraj. Teško se mešaju i mogu uzrokovati fitotoksije, posebno pri višim temperaturama. Pogodniji su za kraj vegetacije, jer na početku, dok je pokožica ploda još uvek tanka, mogu biti vrlo agresivni.


Mešanje kalcijumovih đubriva i uloga bora


Kalcijumova đubriva generalno ne treba mešati sa sumporom, bakarnim preparatima, kao i đubrivima na bazi bora i kalijuma. Ukoliko biljka nije dobro opskrbljena borom, nije moguće ni dobro usvajanje kalcijuma. Zbog toga je pre cvetanja potrebno uneti bor (na primer Lebosol® Bor) koji, kao što je poznato, ima i važnu ulogu u procesu oplodnje.

To je i razlog za pojavu kalcijumovih đubriva koja sadrže bor (Lebosol® Calcium Robustus, na primer). Za razliku od većine takvih đubriva Lebosol® Calcium Robustus ima visok sadržaj bora (7 %) i može da zadovolji potrebe biljke. Ukoliko se sumnja na nedostatak bora (ili to pokazuju analize), treba upotrebiti Lebosol® Calcium Robustus 1-2 puta u dozi od 2-3 l/ha.


Kako dozirati kalcijum?


Istraživanja su pokazala da je za dobru ishranu jabuke potrebno 1000-1300 g kalcijumapo jednom tretmanu. Ovo je važno znati jer proizvođači daju širi opseg doziranja zbog upotrebe u različitim usevima/zasadima. U slučaju Lebosol® Calcium-Forte SC (sadrži 260 g/l CaO) to iznosi 4-5 l/ha.

Visoka koncentracija kalcijuma u pojedinim đubrivima nije pokazatelj kvaliteta, već samo ukazuje da dozu treba uskladiti prema sadržaju kalcijuma.

Nekoliko reči o proizvođaču


Lebosol® je nemačka kompanija specijalizovana u proizvodnji tečnih đubriva. Fokus je na kvalitetu proizvoda, od izbora sirovina, pakovanja do inovativnih formulacija. Tehnička podrška koju kompanija pruža partnerima bazirana je na velikom znanju i iskustvu u ishrani bilja i osnova je za pravilnu upotrebu proizvoda i optimalnu ishranu useva.