16.01.2024

Primena biostimulatora preko zemljišta u ishrani visokožbunaste borovnice
Visokožbunasta borovnica je biljna kultura čiju ishranu odlikuje niz specifičnosti. Ove specifičnosti su posledica morfoloških karakteristika same biljke. Naime, visokožbunasta borovnica ima razgranat i plitak korenov sistem sa obiljem nežnih korenovih žilica koji je vrlo osetljiv na kolebanja pH vrednosti zemljišta, oscilacije u vlažnosti i visinu titra primenjenih hraniva. Zbog toga se u ovu proizvodnju ne ulazi bez ozbiljnog predznanja iz ove oblasti.

Podrazumeva se da je, bez obzira na tip gajenja, potrebno uraditi analizu zemljišta (supstrata) na sadržaj makro i mikroelemenata, sadržaj humusa i pH vrednost. Kada se to obavi, pristupa se planiranju ishrane po fenofazama. Bez obzira na rezultate analiza, ishrana ne sme da bude bez primene biostimulatora (pogotovo onih koji se primenjuju preko zemljišta).

U narednom tekstu će biti više reči o primeni ovih proizvoda jer je besmisleno licitirati sa NPK hranivima u uslovima kada ne znamo čega ima u zemljištu, a čega nedostaje. Biostimulatori za fertigaciju su konstanta u gajenju visokožbunaste borovnice. Za razliku od drugih kultura, gde je primena ovih proizvoda 2-3 puta u toku vegetacije, u borovnici je ova primena iscepkana u više manjih porcija što je posledica morfoloških karakteristika korena, o čemu je već bilo reči, i  zahteva za neprekidnim, manjim porcijama vode za navodnjavanje.

Postoje tri izuzetna biostimulatora za primenu preko zemljišta profesionalnih gabarita. To su proizvodi firme Valagro: Radifarm®, Viva® i  Actiwave®.Radifarm®  
_____________Radifarm®
- biostimulator predviđen za stimulaciju razvoja korenovog sistema i prevazilaženje stresa nakon presađivanja.  


Sastav:

 • Glukozidi
 • Aminokiseline i proteini
 • Betaini
 • Polisaharidi
 • Vitamini
 • Ukupni azot (N): 3%
 • Azot (N) iz uree: 2%
 • Organski azot (N): 1%
 • Kalijum (K2O): 8%
 • Ugljenik (C): 10%
 • Cink (Zn) EDTA: 0,1%


Najznačajnije komponente ovog proizvoda su biološki aktivne supstance koje stimulišu razvoj korenovog sistema: glukozidi, aminokiseline, proteini i vitamini, dok betaini i polisaharidi doprinose prevazilaženju stresa nakon presađivanja.

Primenom ovog biostimulatora dobijamo obilje korenovih žilica, povećava se apsorpciona površina korena i promoviše bolje usvajanje hraniva iz zemljišnog rastvora. Naročito je značajna primena Radifarm® u zasnivanju zasada.Viva®  
_____________
Viva® - biostimulator za uspostavljanje uravnoteženog vegetativno-generativnog balansa, za profesionalnu upotrebu.


Sastav:

 • Huminske kiseline
 • Aminokiseline i proteini
 • Polisaharidi
 • Vitamini
 • Ukupni azot (N): 3%
 • Kalijum (K2O): 8%
 • Ugljenik (C): 8%
 • Mikroelementi
 • Gvožđe (Fe) EDDHSA: 0,02%


Već sastav govori da se ne radi o svakidašnjem proizvodu, jer ovo nisu samo huminske kiseline. Na tržištu postoji obilje proizvoda na bazi huminskih kiselina dobijenih mlevenjem minerala leornadita. U proizvodu Viva® su brižljivo selektirane huminske kiseline, sa jasnim, potvrđenim delovanjem u uspostavljanju humusno-adsorptivnog kompleksa.

Uloga huminskih kiselina, kao najznačajnijeg sastojka ovog biostimulatora, u proizvodnji visokožbunaste borovnice je nemerljiva: sprečavanje kolebanja pH vrednosti zemljišnog rastvora, sprečavanje ispiranja hraniva i prevođenje teško pristupačnih elemenata kroz uspostavljanje huminsko-adsorptivnog kompleksa elemenata u oblike koje biljka može da usvoji.

Pored toga, huminske kiseline, zajedno sa vitaminima i polisaharidima pospešuju aktivnost rizosfere, mikroskopskog prostora oko korenovih dlačica sa neverovatno velikim protokom energije. Aminokiseline, proteinske komponente (zahvaljujući organskom obliku azota) i polisaharidi balansiraju vegetativni i generativni rast i razvoj. Sve skupa, ovo dovodi do povećanja prinosa.Actiwave®  
_____________


Actiwave®- Sadrži koformulant kaidrin, organski estar predstavljen kroz kompleks molekula koji deluje direktno na mehanizam koji reguliše apsorpciju i iskorišćenje hraniva. Sintetizovan i patentiran od strane Valagro, i kao takav, jedinstven na svetskom tržištu.


Sastav:

 • Kaidrin
 • Algininska kiselina
 • Betaini
 • Ukupni azot (N): 3%
 • Kalijum (K2O): 7%
 • Ugljenik (C): 12%
 • Gvožđe (Fe) EDDHSA: 0,5%
 • Cink (Zn): 0,08%


Poznato je da je visokožbunasta borovnica izuzetno osetljiva na zasoljenost zemljišta što je posledica prekomernog korišćenja NPK hraniva i nepravilnog, prekomernog navodnjavanja. U takvim uslovima, a i kao prevencija neželjenih situacija, koristimo Actiwave®.


Kaidrin i algininska kiselina direktno utiču na usvajanje hraniva, dok kaidrin zajedno sa betainima potpomaže biljkama da prevaziđu stres izazvan nepovoljnim uslovima. Kaidrin direktno utiče na povećanje prinosa što je dokazano u praksi, u nas, u proizvodnji povrća i jagodastog voća.


U Zapadnoj Evropi su navedena tri biostimulatora etablirana u proizvodnji visokožbunaste borovnice.

Primena NPK hraniva preko sistema za navodnjavanje treba da bude prilagođena konkretnoj situaciji i stanju zemljišta. Takođe se primenjuju u manjim porcijama zbog osetljivosti korenovih žilica visokožbunaste borovnice. Najbolje je koristiti jednokomponentna hraniva koja će se kombinovati u skladu sa rezultatima analiza zemljišta.


PROGRAM ISHRANE BOROVNICE (fertigacija)  
_____________


U programu ishrane koji sledi su dati predlozi za upotrebu NPK hraniva u uslovima sterilnog supstrata (razne varijante treseta) za gajenje u saksijama. Sve količine primene su date u odnosu na površinu tako da se u skladu sa sklopom može izračunati doza po biljci.
Stručna služba SAVACOOP