04.05.2023

Zaštita i ishrana jagode
U proizvodnim rejonima jagoda se nalazi u fenofazi intenzivnog cvetanja i zametanja plodova.

Ovo je jedna od fiziološki najosetljivijih faza u razvoju jagode zato što u jednom trenutku na biljci postoje svi razvojni stadijumi: list, cvetni pupoljak, otvoren cvet, obrazovan plod i plod u porastu. Od patogena koji napadaju jagodu u ovom trenutku izdvajamo pepelnicu i sivu plesan.

Zasad jagode tokom cvetanja, Varna, Šabac, 26.4.2023.god. Foto: Tine BoškovićU narednih 7 dana treba obaviti tretman jagode sledećom kombinacijom pesticida i biostimulatora:

1. Fontelis™(pentiopirad 200g/l)0,9l/ha - ovaj proizvod ima dobro delovanje na mnogobrojne parazite koji u ovo doba godine mogu ostvariti infekcije (Botrytis, Sphaerotheca). Zbog vlažnog proleća česta je pojava pepelnice, dok se siva plesan javlja gotovo svake godine, u manjoj ili većoj meri. Fontelis™ je protektivni fungicid i mora se naneti pre ostvarene zaraze.

Prednosti Fontelis™ u odnosu na druge preparate su višestruke: jednokomponentan je, deluje na sivu plesan i pepelnicu,  ima izrazitu otpornost na spiranje kišom, dobro podnosi mešanje sa folijarnim đubrivima i biostimulatorima, ima vrlo kratku karencu (3 dana), visoku vrednost MDK (3ppm) i vrlo prihvatljivu cenu. Osim jagode, primenjuje se u jabuci, krušci i nizu povrtarskih kultura. Za primenu u jagodi, u ovom trenutku, ne postoji bolji proizvod!

2.Megafol - 2l/ha – aminokiseline biljnog porekla (35%) omogućavaju prevazilaženje stresa od niskih temperatura. Osim toga, period cvetanja je sam po sebi stres za biljku. Megafol je već prepoznat kao standard u proizvodnji jagodastog voća. I laici nakon primene mogu oučiti jasne pozitivne promene! Dobija na značaju primena pred cvetanje, nakon hladnih noći i jutra.

3. MC Cream3l/ha
– biostimulator na bazi alge Ascophylum nodosum sa dodatkom cinka i mangana je izuzetan proizvod namenjen za primenu od sredine cvetanja i nakon zametanja plodova. Podstiče metaboličke procese tokom perioda cvetanja i plodonošenja i pospešuje uniformnost plodova. Pošto period cvetanja jagode još uvek traje, neophodno je ovaj tretman ponoviti za 7-10 dana.

Primena ovog proizvoda ima pun smisao u proizvodnji koja treba da dâ plodove lepog izgleda i jednačitosti!

4. Lebosol Robustus SC2l/ha
folijarno đubrivo koje u svom sastavu ima 100g/l bora i 215g/l CaO. Namenjeno je za kulture koje produženo cvetaju (jagoda, malina, paradajz, paprika). U ovoj fenofazi jasno su izražene povećane potrebe za ova dva elementa. Osim toga, metabolizam kalcijuma, njegova pokretljivost i usvajanje od strane biljke je u tesnoj vezi sa borom.
Primena Vive i Bacillomix-a u zasadu jagode


Preko sistema za navodnjavanje preporučujemo standardnu, dobitnu kombinaciju:

1. Viva20l/haovaj biostimulator je jedinstven po svom sadržaju i osobinama. Sadrži huminske kiseline, aminokiseline, oligosaharide i vitamine, dakle sve komponente koje će biljkama omogućiti blagovremeno usvajanje hraniva, sprečiti oscilacije pH vrednosti zemljišnog rastvora i ispiranje hraniva na lakšim zemljištima. Istovemeno, uspostavlja dobar balans između lisne mase i cvetova (plodova).

Poznato je da je jagoda kultura koja izrazito loše reaguje na zasoljenost zemljišta što se u našim uslovima vrlo lako postiže nestručnom upotrebom vodorastvorljivih đubriva i prekomernim navodnjavanjem. Lako je postići bujnost zasada, to se uz pomoć azota lako dostiže, ali je to pogrešno!

2. Bacillomix Original4l/haodlična biostimulativna svojstva ima ovaj proizvod. Sadrži 12 sojeva bakterije Bacillus subtilis. Ova bakterija se vrlo brzo razmnožava u zemljištu, zauzima životni prostor drugim mikroorganizmima. Pored antagonizma i kompeticije, Bacillus subtilis kao metabolite izlučuje u spoljašnju sredinu polipeptide (deluju fungicidno), antibiotike (deluju baktericidno) i auksine (hormone rasta). Sve skupa, u jednom proizvodu imamo nekoliko vrlo bitnih osobina koje su značajne za život biljke. Pošto je prirodni proizvod Bacillomix Original se može koristiti bez ikakvih ograničenja u smislu karence, metoda primene i useva (zasada).

Primena ovih sredstava ne isključuje primenu NPK hraniva, ali u skladu sa analizom zemljišta. Na žalost, u velikom broju slučajeva ishrana maline se radi napamet, otrsuma, tako da se teže pokretni elementi (fosfor i kalijum) nagomilavaju u zemljištu čak do štetnog nivoa. Za ovakav način ishrane teško je dati pravu preporuku izuzev primene ova dva proizvoda koji će omogućiti da nagomilana hraniva u zemljištu postanu dostupna biljkama. Još jednom: bogatstvo i plodnost zemljišta nisu dva identična pojma!

3. Mithrax(fosetil-aluminijum 500g/kg)4,5kg/hafungicidna svojstva ove aktivne materije su se pokazala dosta dobro u sprečavanju širenja zaraze Phytophthora fragariae, prouzrokovača plamenjače korenovog vrata jagode. Napominjemo da se ova mera suzbijanja preduzima na terenima gde postoji povećan rizik od zaraze (prevelika vlažnost zemljišta usled kiše, prekomernog zalivanja ili blizina zaraženog zasada), a ne u cilju sanacije simptoma. Na parcelama gde se Ph.fragariae ustanovila u tragu, ima smisla primena. Na onim parcelama gde je ova bolest uzela maha, primena bilo kog fungicida gubi smisao.
 
Važna napomena: ne preterujte sa navodnjavanjem i vodorastvorljivim đubrivima. Odabrati ocedne terene za podizanje jagode, gde nema mogućnosti zabarivanja.
 
„Pali smo, jer smo padu bili skloni.“ (Branko Miljković)
Tine Bošković, Stručna služba Savacoop-a