02.06.2023

Zaštita krompira od plamenjače
Proleće koje uveliko teče se odlikuje velikim kolebanjima meteorolških uslova. Obilne padavine, optimalna temperatura i oblačnost ispresecana dužim ili kraćim sunčanim intervalima naročito pogoduju razvoju plamenjače krompira koju prouzrokuje pseudogljivaPhytophthora infestans Mont (de Bary).

Ovo je najznačajnija bolest krompira u našim uslovima. Javlja se, u manjem ili većem intenzitetu, gotovo svake godine (izuzetak su godine sa izrazito sušnim prolećem i letom). Može u potpunosti uništiti usev krompira, a ono krtola što preostane je uglavnom sklono razvoju truleži.

Simptomi bolesti se javljaju na listu, kasnije na stablu i na kraju na krtolama krompira. U slučaju epifitocije, simptomi se najpre uočavaju na primarnom stablu (kao 1999.godine). Na listu se uočavaju nepravilne vodenaste pege uglavnom uz ivicu lista. Na naličju, po obodu pege se javlja beličasta navlaka od reproduktivnih tvorevina gljive.

Pri samom ulasku u krompirište koje je napadnuto plamenjačom dočeka vas karakterističan, neprijatan, jedinstven miris. Kasnije se pege spajaju i bolest se širi na stablo. Ukoliko se produži vlažno vreme usev potpuno propada, sa nadzemnih organa spore se spiraju u zonu krtola koje bivaju zaražene i predstavljaju rezervoar infekcionog potencijala za narednu godinu.
Simptomi plamenjače krompira na licu lista
Simptomi plamenjače krompira na naličju lista
Simptomi plamenjače krompira na stablu


Suzbijanje plamenjače krompira se vrši isključivo preventivno. Ne sme se dozvoliti da sesimptomi pojave. Zabluda je da plamenjaču sputava visoka temperatura vazduha. Ova činjenica (donekle tačna) se potire činjenicom da na visokim temperaturama (iznad 32oC) ni krompir ne formira prinos. Čim period visokih temperatura prođe, plamenjača nastavlja sa razvojem.

Treba znati da za infekciju ovom gljivom moraju biti ispunjena 4 uslova:
- Noćna temperatura ispod „rosne tačke“ u trajanju od najmanje 4 sata
- Noćna temperatura vazduha: min 10oC
- Padavine: min. 0,1mm
- Oblačnost narednog dana: min.8 (znači da je 8/10 nebeskog svoda prekriveno oblacima)

Da li vam je ovo poznato? Ovo su preslikani uslovi „proleće 2023“.

U uslovima proleća kao što je 2023.godine može se načiniti nekoliko kardinalnih grešaka:
- Ne sme se praviti analogija sa prethodnim godinama kada je intenzivna zaštita od plamenjače počinjala u poslednjoj dekadi juna
- Ne sme se u startu zaštite osloniti samo na protektivne fungicide
- Ne sme se čekati da zemljište prisuši kako bi se mehanizacijom lakše obavilo tretiranje
- Ne smeju intervali između tretiranja biti duži od 5-7  dana
 Potpuno uništene biljke od plamenjače
Simptomi plamenjače krompira na krtolamaNa osnovu rečenog, SAVACOOP predlaže nekoliko vrlo pouzdanih fungicida za zaštitu krompira od ove bolesti:

1. 
Infinito®SC (propamokarb hidrohlorid 625g/l + fluopikolid 62,5g/l) – 1,6l/ha – u ovom trenutku najmoćniji fungicid za kontrolu plamenjače. Kombinacija dve aktivne materije od kojih prva ima izrazitu ksilemsku sistemičnost i štiti naredni porast listova. Fluopikolid ima, takođe, ksilemsku pokretljivost i izraženu translaminarnost – kreće se sa lica ka naličju lista. Odlično deluje na miceliju ako je zaraza ostvarena – ima kurativno delovanje. Sprečava klijanje zoospora (infekciju) i sporulaciju. Ove dve aktivne materije se međusobno upotpunjuju i onemogućavaju razvoj rezistentnosti gljive. Ovaj proizvod dolazi iz kompanije BayerCropScienece.

2.Orvego® (ametkotradin 300g/l + dimetomorf 225g/l) – 1l/ha
– sistemični fungicid sa izraženim protektivnim, kurativnim i antisporulativnim delovanjem. Primenjuje se pre ostvarene infekcije, s tim da ukoliko uslovi ne dozvoljavaju (neprestana kiša), može pružiti zaštitu i nakon ostvarene zaraze. Ima izuzetnu lepljivost za list i teško se spira kišom. Predviđen je za najteže uslove, odnosno kada su uslovi za razvoj plamenjače najbolji. Ovo je proizvod nemačke kompanije BASF.

3.Calliope Pro (azoksistrobin 200g/l + difenokonazol 125g/l)1l/ha
– kombinacija ova dva fungicida se pokazala kao izuzetna u suzbijanju više parazita na krompiru, prvenstveno Phytophthora infestans (prouzrokovač plamenjače krompira) i Alternaria solani (prouzrokovač crne pegavosti krompira). Radi se o lokalsistemičnom, translaminarnom fungicidu. Dakle, biljka ga usvaja listom u okviru koga se kreće ksilemom i prodire sa lica na naličje lista. Time se omogućava potpuna zaštita lisne mase što i jeste cilj ove mere.

4.Calliope (azoksistrobin 250g/l)1l/ha
– azoksistrobin biljka  usvaja listom u okviru koga se kreće ksilemom i prodire sa lica na naličje lista. Time se omogućava potpuna zaštita lisne mase. Ovaj fungicid je predviđen za primenu od momenta kada je krompir precvetao, odnosno kada je završio sa razvojem vegetativne mase.

5.Numa (fluazinam 500g/l)0,4l/ha
– protektivni fungicid sa naglašenim delovanjem na zoospore koje su odgovorne za širenje zaraze na krtole. U našim uslovima se gotovo ne obraća pažnja na krompir kome je cima već pala i leži po zemljištu. U takvim okolnostima, makar imali minimalnu zarazu nadzemne mase, može doći do spiranja zoospora u zemljište nakon čega dolazi do zaraze krtola. Mera zaštite krompira pre desikacije je obavezna. Ovaj proizvod se može koristiti više puta u toku vegetacije kao partner drugim fungicidima ili samostalno. Ima odlična toksikološka svojstva. Vrlo jeftin.
 
Dok traje nestabilan kišni period, tretmani treba da budu u razmaku od 5-7 dana, a kada se vreme stabilizuje taj interval može da se produži na 12-15 dana.

Evo modela:
  1. Infinito SC  1,6l/ha + Kapoera 0,5l/ha (suzbijanje Alternaria)
  2. Orvego 1l/ha + Kapoera 0,5l/ha (suzbijanje Alternaria)
  3. Calliope Pro 1l/ha
  4. Infinito SC 1,6l/ha + Kapoera 0,5l/ha (suzbijanje Alternaria)
  5. Orvego 1l/ha
  6. Calliope 1l/ha
  7. Infinito SC 1,6l/ha
  8. Orvego 1l/ha
  9. Numa 0,4l/ha

Napominjemo da ovo nije konačni plan jer je, u skladu sa vremenskim uslovima, podložan promeni.

I za kraj, jedna veoma važna napomena: nemojte kasniti sa zaštitom jer plamenjaču nećete sustići.

 

Tine Bošković, dipl.inž, Stručna služba SAVACOOP